Balense Kruierbon algemene voorwaarden

UNIZO Balen presenteert, in samenwerking met de gemeente Balen, de “Kruierbon”. De Kruierbon is onze gemeentelijk cadeaubon die je kan gebruiken bij talrijke handelaren in Balen en Olmen.

De Kruierbon kan worden aangekocht in het vrijetijdscentrum ‘De Kruierie’ in 2 verschillende waarden, nl. € 5 en € 10  of meerdere coupures van elk.
Ze zijn inwisselbaar aan toonder voor de tegenwaarde van de gedane aankopen van goederen of diensten. Ze zijn NIET inwisselbaar voor contanten.

De aangekochte cadeaubonnen zijn één jaar geldig. Daarna kan de bon niet meer ingewisseld worden. De vervaldag kan je controleren: de datum van uitgifte wordt vermeld op de voorzijde van de bon.

UNIZO Balen handelt de administratieve verwerking van de binnengebrachte bonnen af en maakt het te vorderen bedrag over aan de deelnemer volgens de bepalingen van het deelname-reglement.

Het succes van de Balense Cadeaubon dwingt ons het proces van verwerking te uniformiseren. De uitbetaling van de binnengeleverde cadeaubonnen gebeurd enkel door gebruik te maken van het digitale afgifteborderel.

GEMEENTELIJKE CADEAUBON BALEN
ALGEMENE VOORWAARDEN 1 januari 2015

• Inleiding
Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2015. Door klant en/of deelnemer te worden van de Balense cadeaubon accepteert U de algemene voorwaarden.
Alle bestellingen van de Balense cadeaubonnen worden geregeld door onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn met uitsluiting van andere voorwaarden.
De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde gewijzigd worden. De meest recente versie is steeds terug te vinden op de website www.unizo-balen.be.
Deelnemende handelaren

• Wie?
Alle handelaren gevestigd in de gemeente Balen kunnen zich inschrijven als deelnemende handelaar.

• Hoe inschrijven, uitschrijven en wijzigen van gegevens?
Inschrijven als deelnemende handelaar kan via het e-loket van UNIZO Balen. Uitschrijven kan eenvoudig via het zelfde e-loket.
Als de gegevens van je zaak/winkel veranderen of bij het stopzetten van de zaak/winkel moet je dit onmiddellijk melden bij UNIZO Balen.
De handelaren van Balen & Olmen zijn vrij om de cadeaubonnen al dan niet te aanvaarden als betaalmiddel. Handelaren die zich hebben ingeschreven op de lijst hebben zich geëngageerd om de cadeaubonnen te aanvaarden. Zij kunnen deze enkel weigeren wanneer de echtheid van de bon in twijfel wordt getrokken.
Moet ik betalen om deelnemende handelaar te zijn?
De handelaar die wenst deel te nemen aan de actie betaald hiervoor, jaarlijks, een bijdrage van 10 euro (€ 10), exclusief btw. In ruil hiervoor wordt hij vermeld op de lijst van deelnemende handelszaken meegegeven aan de koper van (een) cadeaubon(nen). Alle deelnemers worden ook permanent vermeld op de deelnemerspagina van unizo-balen.be, is de deelnemer een lid van de UNIZO-ondernemersvereniging krijgt hij kosteloos een vermelding met logo en link naar eigen website. Een niet-UNIZO-lid wordt vermeld met naam, adres en telefoonnummer. De lijst van deelnemende handelszaken wordt ook gepubliceerd op de gemeentelijke website www.balen.be.
De deelnamebijdrage aan de actie geldt voor één jaar en wordt automatisch verlengd voor het volgende jaar, tenzij de handelaar zijn deelname stopzet voor 31 december van het lopende jaar. Bij voortijdige opzegging is er geen (gedeeltelijke) terugbetaling van de deelnemersbijdrage.
Hoe wordt ik herkend als deelnemende handelaar?
Iedereen die de cadeaubon koopt, krijgt de lijst van deelnemende handelaars. De lijst wordt up-to-date gehouden op de website van de gemeente en UNIZO Balen.
Daarnaast krijgt elke deelnemende handelaar bij zijn inschrijving een vignet met de tekst “cadeaubon – deelnemende handelaar” om tegen de etalage te hangen. Het vignet heeft dezelfde lay-out en kleuren als de cadeaubon.
Het is de deelnemer toegestaan de vermelding “deelnemende handelszaak Balense cadeaubon” in zijn publiciteit en communicatie naar cliënteel en prospecten te gebruiken. Hij dient zich evenwel te houden aan de algemene voorwaarden van dit reglement. Een discreditering van de actie heeft uitsluiting tot gevolg.
Wens je niet meer te participeren aan de actie ben je VERPLICHT het vignet te verwijderen en is het je verboden alle vermeldingen naar de Balense Cadeaubon in uw communicatie naar uw cliënteel of prospecten te gebruiken.

Aanvaarden van de cadeaubonnen
Wanneer een nog niet ingeschreven Balense handelaar voor de eerste keer de cadeaubonnen ontvangt en aanvaardt, staat het hem vrij om in de toekomst deel te nemen aan de actie. De eerste keer verbindt UNIZO Balen zich ertoe om de bonnen kostenloos in te ruilen. Wanneer de handelaar zich binnen de maand na het inruilen van de cadeaubonnen aansluit bij de deelnemende handelaren, zal hem een inschrijvingsbijdrage worden aangerekend van 10 euro (€ 10), exclusief btw. Beslist de handelaar om zich later dan 1 maand na het inruilen van de cadeaubonnen vooralsnog in te schrijven, wordt 15 euro (€ 15), exclusief btw, als inschrijvingsbijdrage gerekend. Wanneer de handelaar zijn deelname aan het volgende jaar stopzet zal bij een volgende inruiling of herinschrijving 20 euro (€ 20), exclusief btw worden in rekening gebracht.

Informatie producten
De cadeaubonnen die gekocht worden:
– zijn cadeaubonnen die ingeruild kunnen worden minstens bij de Balense handelszaken vermeld op de lijst van deelnemende handelaren.
– hebben een geldigheid van de dag van de aankoop +12 maanden. Bij gebrek aan ingevulde datum 12 maanden die volgen op het jaartal in de volgnummer van de cadeaubon.
– zijn niet inruilbaar tegen geld, de cadeaubon dient uitsluitend ter betaling van een aankoop in één van de Balense (deelnemende) handelszaken.

Aankoop
De cadeaubonnen zijn te verkrijgen:
Via het verkooppunt in het Vrijetijdscentrum De Kruierie, Bevrijdingstraat 1 – Balen

Bestelling van groot volume (incentives)
De persoon die de aankoop verricht, wordt als enige verantwoordelijke van de bestelling en van de betaling hiervan beschouwd. De cadeaubonnummerreeks zal moeten vermeld worden in alle briefwisseling betreffende de bestelling. Er is enkel sprake van een bestelling als er ook een betaling is door storting op rekeningnummer BE19 7310 1356 4312 van UNIZO Balen. Na bestelling ontvangt de aankoper een e-mail met alle gegevens van de bestelling en het globale bedrag. Bij bestelling zal U alle inlichtingen moeten doorgeven die U gevraagd worden. De koper gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte en volledige gegevens over zichzelf te verstrekken.

Prijs
De cadeaubonnen kunnen aangekocht worden per € 5 of € 10 of een veelvoud daarvan. Er worden GEEN administratiekosten aangerekend.

Echtheid van de cadeaubonnen
Hoe herken ik een valse bon?
Elke handelaar kan via e-mail een voorbeeld-cadeaubon opvragen (zonder geldige stempel en nummering). Op basis daarvan kan de handelaar de echtheid van de aangeboden cadeaubon controleren. Bij enige vorm van twijfel wordt aangeraden om de cadeaubon niet aan te nemen en UNIZO Balen hiervan onverwijld in te lichten.

Geldigheid van de bon
UNIZO Balen behoud zich het recht voor om de cadeaubonnen niet uit te betalen wanneer de echtheid ervan in twijfel kan worden getrokken.
Een cadeaubon is pas inruilbaar wanneer hij geldig is afgestempeld door het verkooppunt (VC De Kruierie te Balen). Hij dient volledig te zijn, d.w.z. luik1 en luik2 te samen verbonden door de microperforatie.
De cadeaubon is voor de klant/koper één jaar geldig vanaf de aankoopdatum. De aankoopdatum wordt vermeld op de voorzijde van de cadeaubon. Handelaren mogen geen vervallen bons aanvaarden.

Moet ik geld teruggeven op de cadeaubon?
Er wordt geen geld teruggegeven op een cadeaubon. Als het bedrag van de aankoop lager is dan het bedrag van de cadeaubon, kan je een waardebon van jouw handelszaak uitschrijven voor het resterende bedrag.
Handelaren die cadeaubonnen inwisselen in geld, kunnen geschrapt worden van de lijst van deelnemende handelaren.
Je mag een cadeaubon weigeren te aanvaarden als het bedrag van de aankoop minder is dan de helft van de waarde van de cadeaubon. Het is niet de bedoeling om cadeaubonnen in te wisselen tegen geld.

Levering
De bestelde kunnen afgehaald worden in een vooraf afgesproken verkooppunt.

Overmacht
UNIZO Balen zal al het mogelijke doen om te voldoen aan de verplichtingen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging of het niet plaatsvinden van een levering als dit voortvloeit uit omstandigheden buiten zijn wil, zoals stakingen, werkonderbrekingen, natuurrampen of andere gebeurtenissen die de productie, het transport of de levering van cadeaubonnen verhinderen.

Inruilen: termijn en plaats
Handelaars moeten de cadeaubonnen ten laatste 3 maanden na de geldigheidsdatum inruilen bij UNIZO Balen, Vaartstraat 150. Deze geldigheidsdatum staat vermeld op de bon(nen), bij gebrek aan ingevulde datum 12 maanden die volgen op het jaartal in de volgnummer van de cadeaubon.
De cadeaubonnen kunnen persoonlijk worden bezorgd aan de aangestelde verantwoordelijke (Anja Willems – Vaartstraat 150 – Balen) of kunnen op eigen risico worden gedeponeerd in de brievenbus op dit adres.
De afscheurstrook dient als controle voor de afgeleverde cadeaubonnen en worden door de inruiler bewaard ter controle.

Terugbetaling
De terugbetaling naar handelaren gebeurt zo snel mogelijk op het door de handelaar opgegeven rekeningnummer. Het verdient de aanbeveling op regelmatige basis de cadeaubonnen in te ruilen voor terugbetaling. Het verzamelen van een grote hoeveelheid bonnen kan vertragingen veroorzaken in de verwerking van de inruiling. UNIZO Balen streeft er naar deze termijnen zo kort mogelijk te houden.
Uitsluitend de fysieke teruggave van cadeaubonnen resulteert in een terugbetaling conform de algemene voorwaarden. Verloren gegane of onleesbare cadeaubonnen zijn geen onderwerp van terugbetaling aangezien de authenticiteit van deze niet kan worden vastgesteld.
De voorsortering per waarde en volgens bonnummer is verplicht en versnelt de uitbetaling van het aangeleverde pakket cadeaubonnen.Bij niet-naleving van dit reglement wordt er 50 euro in rekening gebracht . In geen geval mogen de bonnen aan elkaar geniet of vastgemaakt worden.

Aansprakelijkheid UNIZO Balen
UNIZO Balen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of diensten die werden geleverd na betaling met de cadeaubon.

Wetten en toepasbare rechtspraak
De verhoudingen tussen de klant en UNIZO Balen worden enkel onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil tussen UNIZO Balen en de klant valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout.